Seksjoner

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Du er her: Forside Bo i Spania Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved kjøp av eiendom i Spania.

INNLEDNING

I forbindelse med kjøp av eiendom i Spania oppstår det mange rettslige problemstillinger. Formålet med dette innlegget er å gi en oversikt over noen av problemstillingene sett fra norsk og spansk synsvinkel - med særlig vekt på de skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I en oversikt som dette er det ikke mulig å gi fullstendig svar på alle spørsmål som kan oppstå.

Skatte- og avgiftsretten er et rettsområde som stadig er i endring og utvikling. Det som er gjeldende rettstilstand i skrivende stund, behøver ikke være riktig når du leser dette. Imidlertid vil det vanligvis være slik at de grunnleggende problemstillingene ligger fast.

Hvis du er i tvil om hvordan du bør forholde seg, er det viktig at du søker sakkyndig hjelp, og at dette skjer så snart som mulig i forbindelse med kjøp av eiendom eller ved tanker om flytting til Spania. Dette fordi det normalt er slik at jo tidligere en griper fast i eksempelvis kontraktsrettslige og skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, jo enklere er det å finne frem til de mest hensiktsmessige løsningene. 

Vær spesielt oppmerksom på at mange problemstillinger reiser spørsmål i forhold til både norsk og spansk rett. Du bør derfor sikre deg sakkyndig hjelp som kan se helheten i sakskomplekset.

Vi håper likevel at dette innlegget kan være til nytte som en kort innføring i de ulike problemstillinger som kan oppstå ved kjøp av fritidseiendom i Spania.

 

NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA 

 

Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet 

Alle irmtekter opptjent av personer som er bosatt i Norge beskattes i utgangspunktet i Norge. Dette gjelder også imitekter fra utlandet (det såkalte globalinntektsprinsippet). Tilsvarende må det også svares norsk formuesskatt av formue i utlandet. Personer bosatt i Norge får i utgangspunktet fradrag for alle sine gjeldsrenter, også for renter på lån tatt opp for å kjøpe eiendom i Spania. Hvis en kjøper en fast eiendom i Spania, vil en derfor måtte betale norsk formuesskatt av denne og en får fullt fradrag for renter på lån som eventuelt er tatt opp i forbindelse med kjøpet. Tidligere ble det også beregnet såkalt prosentinntekt av bolig og fritidseiendom i Norge og utlandet, men dette ble opphevet fra l. januar 2005.

 

Formuesskatt 

Det må svares norsk formuesskatt av fritidseiendom i Spania. Verdsettelse skjer på samme måte som for eiendommer iNorge. Som et utgangspunkt utgjør formuesverdien maksimalt 30 % av eiendommens markedsverdi.

For fastsettelse av ligningsverdien etter kjøp av eiendom må eiendommens kjøpesum og eventuelt også verdi i henhold til takst oppgis.

Ligningsverdien føres i selvangivelsen for 2009 i post 4.6.1.

 

Beskatning av utleieinntekter 

Ved utleie av en fritidsbolig i Spania skal 85 % av leieinntekten over kr. l0.000,- pr. år beskattes i Norge. Inntekt fra utleie av annen eiendom enn fritidseiendom og bolig direktelignes.

 

Beskatning av gevinst ved salg av eiendom i Spania 

Gevinst ved salg av eiendom i Spania er i utgangspunktet skattepliktig til Norge, men fritidseiendom som eieme selv har benyttet minst 5 av de siste 8 år før salget kan selges skattefritt.

 

Næringsvirksomhet i Spania 

Dersom en starter egen virksomhet i Spania, men fremdeles er skattemessig bosatt i Norge, vil inntektene i utgangspunktet bli beskattet også i Norge.

 

SPANSKE SKATTER OG AVGIFTER 

 

Spansk eiendoms- og formuesskatt 

Lokal eiendomsskatt - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) - betales hvert år på basis av valor catastral - ligningsverdien. Størrelsen på derme eiendomsskatten er forskjellig fra kommune til kommune.

 

Inntektsskatt - Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)- er ca. 2 % av valor catastral (ligningsverdien) når eiendommen er eiet hele året.

 

Formuesskatt - Impuesto sobre el Patrimonio. Ble tidligere ilagt, men er nå opphevet.

 

Beskatning av utleieinntekter 

Inntekt ved eventuell utleie av eiendom i Spania beskattes fom. 2007 med 24 % for utleiere som ikke er bosatt i Spania. For utleiere bosatt i Spania vil skattesatsen vanligvis være høyere, men ulike fradragsmuligheter gjør at den reelle skattebelastning ofte blir lavere.

 

Beskatning av gevinst ved salg av eiendom i Spania 

Ved salg av fritidseiendom i Spania betales spansk gevinstskatt for alle med 19 % (Før l. januar 2007 var skattesatsen for ikke-residente 35 %, og 18 % for alle fra 2007 tom. 2009) Gevinsten vil likevel være delvis skattefri dersom eiendommen ble kjøpt før 31. desember l994.

 

UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING - SKATTEAVTALE MELLOM NORGE OG SPANIA 

 

Som det fremgår av kapittel 2 og 3 ovenfor kan det i utgangspunktet bli utløst både norsk og spansk skatt av blant armet irmtekter fra utleie av fritidseiendom i Spania og av gevinst ved et senere salg av eiendommen.

 

Det vil også i utgangspunktet påløpe både norsk og spansk fonnuesskatt på fritidseiendom i Spania eiet av nordmenn.

 

For å unngå derme type dobbeltbeskatning har Norge og Spania irmgått en skatteavtale. Skatteavtalen er basert på den såkalte kreditmetoden som innebærer at en får fradrag i hjemlandets skatt for skatt betalt til utlandet. I praksis medfører dette at den norske skatten reduseres med den skatt som du kan dokumentere at er betalt til Spania, dog begrenset til den beregnede norske skatten på den samme irmtekten.

 

 

ARVEAVGIFT OG SKIFTE 

 

Spansk arveavgift 

Dersom en fritidseiendom i Spania overføres ved arv eller gave, utløses spansk gave- eller arveavgift. Avgiftene i Spania er variable fra region til region og ut fra om man er residente eller ikke. For ikke-residente er den en god del høyere enn i Norge. Arveavgiften i Spania, og den samlede arveavgiften inkludert arveavgiften i Norge, kan imidlertid reduseres betraktelig ved planlegging.

 

Norsk arveavgift 

Hvis en kan dokumentere at det er betalt spansk gave- eller arveavgift av eiendommen, vil det ikke påløpe norsk arveavgift.

 

Fordelen ved å skrive spansk testament 

Overføring av en eiendom i Spania ved arv vil kunne gjennomføres vesentlig enklere dersom dermed er behandlet i et spansk testament.

 

FLYTTING TIL SPANIA 

For mange har det blitt en aktuell problemstilling om de skal bosette seg fast i Spania. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er hva som skal til for at en skal kurme anses for å være skattemessig utflyttet fra Norge og når en anses som skattemessig bosatt i Spania.

 

Det ble innført nye regler i Norge fra 1. januar 2004 hvor et sentralt kriterium for vurderingen av om en er skattemessig utflyttet fra Norge er om en selv eller ens nærstående fremdeles disponerer bolig i Norge.

 

Skattemessig utflytting skjer først med endelig virkning det fjerde kalenderåret etter at fysisk utflytting har skjedd og en ikke selv eller nærstående lenger disponerer bolig i Norge.

 

For å bli ansett som skattemessig bosatt i Spania, er utgangspunktet at en må oppholde deg i Spania mer enn halve kalenderåret.

 

Før endelig utflytting er det mange forhold som bør vurderes. Blant annet bør en vurdere om eiendeler skal overføres til bam og barnebarn som forskudd på arv før utflytting for å unngå spansk arveavgift.

 

En bør også vurdere om en fortsatt har anledning til, og eventuelt ønsker, å være medlem i Folketrygden. Husk også at myndighetene opererer med forskjellige utflyttingsbegreper - utflytting etter skatteloven er eksempelvis noe annet enn utflytting etter folkeregistreringsloven eller folketrygdloven.

 

 

-------------------------

 

Fremstillingen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning, og forfatteren og Advokatfirmaet Forsberg DA fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte oppstå som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av innholdet i dette innlegget.


Terje Hensrud

th@forsberglaw.no

Innlegget er forfattet november 2010.

Side-alternativer